MM1 - Linux

250.000 đ / tháng

15 GB Cloud Storage
1 GB RAM
1 Core CPU
Ổ cứng SSD
Địa chỉ IP riêng
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
MM2 - Linux

350.000 đ / tháng

20 GB Cloud Storage
2 GB RAM
1 Core CPU
Ổ cứng SSD
Địa chỉ IP riêng
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
MM3 - Linux

450.000 đ / tháng

30 GB Cloud Storage
2 GB RAM
2 Core CPU
Ổ cứng SSD
Địa chỉ IP riêng
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
MM4 - Linux

650.000 đ / tháng

40 GB Cloud Storage
4 GB RAM
2 Core CPU
Ổ cứng SSD
Địa chỉ IP riêng
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
MM5 - Linux

800.000 đ / tháng

60 GB Cloud Storage
4 GB RAM
3 Core CPU
Ổ cứng SSD
Địa chỉ IP riêng
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
MM6 - Linux

1.100.000 đ / tháng

80 GB Cloud Storage
6 GB RAM
3 Core CPU
Ổ cứng SSD
Địa chỉ IP riêng
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
MM7 - Linux

1.500.000 đ / tháng

80 GB Cloud Storage
6 GB RAM
4 Core CPU
Ổ cứng SSD
Địa chỉ IP riêng
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
MM8 - Linux

1.800.000 đ / tháng

100 GB Cloud Storage
8 GB RAM
4 Core CPU
Ổ cứng SSD
Địa chỉ IP riêng
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
MM9 - Linux

Liên hệ

Từ 100 GB Cloud Storage trở lên
Từ 8 GB RAM trở lên
Từ 4 Core CPU trở lên
Ổ cứng SSD
Địa chỉ IP riêng
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Lưu ý: chưa bao gồm thuế và những chi phí khác phát sinh (nếu có)